STYRET

Styrets leder: Geir Steinar Dale (A)
Nestleder: Lillian Blom (SV)
Styremedlem: Helge Stormoen (FrP)
Styremedlem: Steinulf Tungesvik (SP)
Styremedlem: Margreth Hjertåker (V) 
Styremedlem: Rune Skaar (ansattes representant) 

VEDTEKTER

§1 Navn
Foretakets navn er Bergen Vann KF, benevnes også BV KF.

§2 Kontorkommune
Foretakets kontor er i Bergen kommune.

§3 Formål og ansvarsområde
Foretakets formål er å sørge for en god, tilstrekkelig og sikker vannforsyning, og en god og miljømessig riktig avløpshåndtering.

§4 Styret
Styret har fra 6 medlemmer med personlige varamedlemmer. 
Dette inkluderer 1 representant valgt av, og blant, de ansatte.

§5 Daglig leder
Byrådet ansetter daglig leder.

§6 Øvrige bestemmelser
Styrets budsjettfullmakter begrenses av de til enhver tid gjeldende budsjettfullmakter for Bergen kommune.

Bergen kommunes personalpolitiske retningslinjer gjelder for foretaket. Avtaler som gjelder for Bergen kommune binder foretaket, med mindre det i den enkelte avtale er gjort eksplisitt unntak for dette. For øvrig gjelder den til enhver tid gjeldende kommunelov.